Historie Společnosti mikrobiologických laborantů

Dne 25. 5. 1988 se konala ustavující schůze mikrobiologické sekce Společnosti středně zdravotnických pracovníků technických oborů (SZP) České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Byl ustanoven čtyřčlenný přípravný výbor s předsedkyní Evžou Peškovou. Ke dni 28. 9. 1988 měla nová mikrobiologická sekce 184 členů.
Na schůzi výboru sekce mikrobiologických laborantů dne 6. 12. 1988 bylo rozhodnuto o konání I. pracovní konference této sekce 26. - 28. 4. 1989 v rekreačním středisku „AGROSTROJ“ - SKALSKÝ DVŮR u Lísku, nedaleko města Bystřice nad Perštýnem. Na této konferenci bylo 96 účastníků, více zájemců nebylo možné ubytovat. Členská základna sekce k tomuto dni měla 190 členů. Již v červnu roku 1989 se začala připravovat další pracovní konference na 9. - 11. 4. 1990 v Českém Krumlově.
Ve IV.čtvrtletí t. r. začal vycházet informační list, který informoval členy o chystaných akcích a novinkách. Byla také založena kronika, v jejíž tradici pokračovaly i nástupnické společnosti a která je vedena dodnes.
Druhá pracovní konference sekce mikrobiologických laborantů se konala 9.-11. 4. 1990 v Českém Krumlově a jednání bylo přítomno 99 posluchačů. Zároveň byl zvolen nový výbor sekce, která měla k tomuto datu 233 členů.
V polovině roku 1990 došlo k vyčlenění čtyř sekcí ze Společnosti SZP technických oborů, a to radiologie, stomatologie, farmacie a rentgenotherapie. Počet členů klesl ze 3 400 na 1 521.
V prvním čtvrtletí roku 1991 skončila činnost Společnosti SZP technických oborů. Třetí pracovní konference sekce mikrobiologických laborantů se konala 22. - 24. 4. 1991 v Jindřichově Hradci. Počet účastníků se v průběhu tří dnů konání konference pohyboval v počtu cca 60.
V důsledku rozpadu Společnosti SZP technických oborů a na základě rozhodnutí přítomné členské základny se stávající výbor mikrobiologické sekce rozhodl požádat Ministerstvo vnitra o registraci samostatné odborné Společnosti SZP - obor mikrobiologický laborant v Čechách a na Moravě. Po vypracování stanov bylo požádáno o registraci 28. 5. 1991. Registrace byla provedena 27. 8. 1991 pod číslem jednacím VCS/1-6733/91-R, IČ: 47611561 se sídlem v Jindřichově Hradci. Společnost se stala dobrovolnou samostatnou odbornou organizací. Organizační, plánovací, administrativně-technickou a hospodářskou správní agendu zajišťuje výbor společnosti. Výbor společnosti se volí přímým a tajným hlasováním jedenkrát za tři roky. Společnost spolupracuje s odbornými společnostmi v České republice i na Slovensku. Pomáhá při tvorbě nových zákonů ve zdravotnictví.
Pravidelně od roku 1991 pořádá jarní jednodenní semináře v Praze, v letech 1991- 1997 v posluchárně Mikrobiologického ústavu nemocnice v Motole, od roku 1998 se pro nedostatek míst v posluchárně tyto akce přesunuly do Státního zdravotního ústavu v Praze. Tato velmi dobrá spolupráce se SZÚ-CEM trvá do současnosti.
Od roku 2006, kdy s příchodem účinnosti Zákona č. 96/2004 Sb. a s ním spojenou registrací nelékařských zdravotnických pracovníků, narostl zájem o vzdělávací akce a kapacita pořádaných akcí nebyla dostačující i vzhledem k počtu členů Společnosti SZP. Výbor rozhodl o navýšení jednodenních seminářů. Tři jednodenní semináře pořádá naše společnost do současnosti. V letech 2006 - 2009 v Plzni, od roku 2010 až do současnosti v Jihlavě. Od roku 2006 až dosud v Brně.
V roce 2008 byl zvolen zcela nový výbor Společnosti SZP a došlo k přepracování stanov. Sídlo společnosti bylo přesunuto do Šternberka. V tomto roce byla poprvé pořádána druhá vícedenní konference, a to v Olomouci, kde se konala až do roku 2011.
V roce 2009 v rámci XXI. pracovní konference se konal sjezd Společnosti SZP. Zde byly schváleny změny stanov Společnosti SZP - obor mikrobiologický laborant a tento sjezd schválil změnu názvu na Společnost mikrobiologických laborantů. Zájem o vzdělávací akce, vzhledem ke změnám v legislativě, poněkud poklesl, a tak od roku 2012 pořádá společnost pouze jednu vícedenní akci.
V prvním roce činnosti měla Společnost SZP 60 členů. V roce 2001 po 10 letech činnosti již 260. V současné době má Společnost mikrobiologických laborantů cca 500 členů.
4. 1. 2010 byla zaregistrována Ministerstvem vnitra Česká asociace zdravotních laborantů, jejímž zakládajícím členem je i Společnost mikrobiologických laborantů. Společnost se bude i nadále snažit aktivně se podílet na vzdělávání nelékařských pracovníků v oboru mikrobiologie a umožňovat výměnu praktických zkušeností při vzájemných pracovních i společenských setkáních.