Stanovy

STANOVY

Preambule

Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. (zapsaný spolek) je sdružením zdravotních laborantů a laboratorních asistentů (nelékařských zdravotnických pracovníků) založeném na principu dobrovolnosti, které se aktivně podílí na rozvoji a uplatnění poznatků především
z oboru lékařské mikrobiologie. Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. (dále jen „Společnost“) čerpá z odborných praktických poznatků a zkušeností její členů a tyto zkušenosti využívá k dalšímu vzdělávání členů a ke zlepšení zdravotnické praxe.

Článek 1

Poslání a cíle Společnosti

K dosažení cílů uvedených v preambuli Společnost zejména:

 • podporuje všestranný rozvoj teoretických i praktických poznatků především v oboru lékařské mikrobiologie v rámci své kompetence,
 • organizuje odborné akce, kterými podporuje rozšiřování nejnovějších poznatkůa praktických zkušeností, čímž se aktivně podílí na dalším vzdělávání zdravotních laborantů a laboratorních asistentů (nelékařských zdravotnických pracovníků),
 • dle možností se podílí na vydávání odborných informačních listů v rámci své pravomoci.

Tuto činnost vykonává Společnost prostřednictvím svých členů. Činnost členů Společnosti je zájmová a neplacená.

Článek 2

Základní formy a metody práce Společnosti

Svou činnost vykonává Společnost prostřednictvím pořádání odborných seminářů
a konferencí ve spolupráci s odborníky v oboru lékařské mikrobiologie, popř. jiných oborů.


 

Článek 3

Charakteristika, územní působnost, sídlo

1) Společnost je dobrovolnou samostatnou odbornou organizací.
2) Společnost působí na území České republiky.
3) Sídlem Společnosti je: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10


 


 

Článek 4

Členství ve Společnosti

 1. Členství je dobrovolné, řádné a čestné. Členem Společnosti se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let pracující jako zdravotní laborant a laboratorní asistent (nelékařský zdravotnický pracovník), jehož práce má převážný vztah k oboru lékařská mikrobiologie. Členem Společnosti může být  i student střední zdravotnické školy ve 4. ročníku studia po dovršení 18-ti let věku.

 2. Zájemce o členství ve Společnosti, který splňuje podmínky odst. 1, doručí přihlášku výboru Společnosti.

 3. Výjimečně může výbor rozhodnout o přijetí za člena Společnosti i osobu, která nesplňuje podmínky odst. 1.

4) Členem Společnosti může být i fyzická osoba, která se nemůže po delší dobu účastnit činnosti Společnosti (přerušení či ukončení výkonu povolání, mateřská dovolená) a osoba
ve starobním důchodu (splňující dříve podmínky čl. 5 odst. 1). Takový člen má práva
i povinnosti podle odst. 1.

5) Členství ve Společnosti zaniká:
a) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
b) dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení ze Společnosti,
c) rozhodnutím o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let, d) rozhodnutím o zrušení členství pro zánik podmínek členství stanovených v odst. 1,
e) rozhodnutím o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov.

6) O zrušení členství a vyloučení člena rozhoduje výbor Společnosti.

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1) Členové Společnosti mají zejména právo:

 • účastnit se plnění základních úkolů Společnosti a aktivně se podílet na činnosti Společnosti, zejména diskusemi, odbornými referáty a jiným předáváním praktických zkušeností,
 • volit a být voleni do orgánů Společnosti a řádně vykonávat svěřené funkce,
 • účastnit se vzdělávacích akcí, členských schůzí pořádaných Společnosti.

2) Členové Společnosti mají zejména povinnost:

 • hájit a prosazovat cíle a zájmy Společnosti, zachovávat její jednotu a přispívatk rozvoji zdravotnictví obecně,
 • platit členské poplatky ve stanovené výši.


 

Článek 6

Orgány Společnosti

 1. členská schůze Společnosti

 2. výbor Společnosti

 3. kontrolní komise

Článek 7

Členská schůze

1) Členská schůze členů Společnosti je nejvyšším orgánem Společnosti a do jeho působnosti patří:
a) volba a odvolání výboru Společnosti
b) volba a odvolání kontrolní komise Společnosti
c) schvalování volebního řádu k volbě orgánů Společnosti
d) schvalování stanov a jejich změn
e) určování výše členských příspěvků
f) schvalování zprávy o činnosti výboru Společnosti a zprávu kontrolní komise
g) schvalování zprávy o hospodaření a rozpočtu Společnosti
h) rozhodnutí o zrušení Společnosti


2) Rozhodnutí členské schůze Společnosti v rámci jeho pravomocí je závazné pro všechny členy a orgány Společnosti.


3) Členská schůze členů Společnosti je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2/3 členů Společnosti. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. K rozhodnutí o zrušení Společnosti podle odst. 1 písm. f) je třeba dvoutřetinové většiny přítomných členů.


4) Členská schůze členů Společnosti se koná nejméně jednou za čtyři roky. Členskou schůzi svolává výbor Společnosti. Termín a program členské schůze výbor oznámí všem členům nejméně jeden měsíc přede dnem jeho konání.


5) Zúčastnit se členské schůze Společnosti a vykonávat hlasovací práva může každá osoba, která je ke dni oznámení termínu a programu členské schůze členem Společnosti. Každý člen Společnosti může na členské schůzi vykonávat svá hlasovací práva pouze osobně.


6) Členská schůze Společnosti může být mimořádně svolána na základě žádosti jedné třetiny všech členů Společnosti adresované výboru Společnosti. Podpisy členů Společnosti na žádosti musí být úředně ověřeny. Výbor Společnosti svolá mimořádnou členskou schůzi do 60 dnů od obdržení této žádosti.

Článek 8

Výbor Společnosti

1) Výbor Společnosti je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí běžnou činnost Společnosti a jedná její jménem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze Společnosti nebo kontrolní komise. Za Společnost jedná předseda výboru Společnosti nebo v jeho nepřítomnosti jednatel výboru. Za Společnost může jednat též jiný výborem pověřený člen výboru Společnosti.


2) Usnesením výboru může být pověřen předseda nebo jednatel výboru, aby zajišťovali běžnou organizaci a pracovní agendu Společnosti a řešili neodkladné záležitosti v případech, kdy nelze včas svolat výbor a hrozí nebezpečí z prodlení.


3) Výbor Společnosti má sedm členů, tvoří jej předseda, jednatel, pokladník a čtyři členové výboru Společnosti. Předsedu, jednatele a pokladníka volí ze svých řad členové výboru Společnosti.


4) Členy výboru volí a odvolává členská schůze Společnosti. Funkční období výboru činí čtyři roky. Jestliže člen výboru zemře, odstoupí z funkce, je odvolán členskou schůzí, přestane být členem Společnosti nebo jinak skončí jeho funkční období, kooptuje výbor náhradního člena na dobu do další členské schůze Společnosti.

5) Výbor Společnosti zejména:

 • připravuje a svolává členskou schůzi členů Společnosti, navrhuje členské schůzi volební řád k volbě orgánů Společnosti,
 • schvaluje plán činnosti Společnosti, plán akcí pořádaných Společnosti, jednou ročně připravuje zprávu o hospodaření Společnosti a rozpočet Společnosti,
 • projednává postup činnosti výboru, hodnotí jeho činnost a stanovuje zásady pro jeho další práci,
 • informuje o svých usneseních členy Společnosti a kontrolní komise.
 
 

6) Zasedání výboru Společnosti se koná nejméně dvakrát za kalendářní rok.


 

Článek 9

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti výboru Společnosti.


2) Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutím členské schůze Společnosti. Kontrolní komise přezkoumává zprávu o hospodaření Společnosti. Členové kontrolní komise se účastní zasedání výboru Společnosti.


3) Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze Společnosti ze členů Společnosti. Komise má tři členy. Členové kontrolní komise si určí předsedu komise. Funkční období komise činí čtyři roky. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem výboru Společnosti.

 

4) Členové kontrolní komise se účastní členské schůze Společnosti a jsou povinni seznámit členskou schůzi s výsledky své kontrolní činnosti.

Článek 10

Hospodaření Společnosti

1) Příjmy Společnosti tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a jiné příjmy. Společnost může svůj majetek použít pouze k plnění úkolů vytyčených těmito stanovami a plánem Společnosti.


2) Společnost ručí za dluhy, které vznikly z její činnosti celým svým majetkem.


3) Z rozpočtu Společnosti se hradí zejména náklady na uspořádání členské schůze Společnosti, odborných konferencí, setkání výboru a kontrolní komise. Výkon funkcí v orgánech Společnosti je bezplatný, členové výboru a kontrolní komise mají pouze nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených na činnost Společnosti.

 

4) Společnost informuje své členy prostřednictvím webových stránek Společnosti a na členských schůzích Společnosti.

Článek 11

Vztah k jiným organizacím

Společnost spolupracuje po stránce odborné a výměny praktických zkušeností s ostatními odbornými organizacemi s podobným zaměřením u nás i v zahraničí.

Článek 12

Zánik Společnosti

Společnost zaniká rozhodnutím členské schůze o zrušení Společnosti. Rozhodne-li členská schůze Společnosti o jejím zrušení, zároveň určí, jak bude naloženo se zbývajícím majetkem Společnosti. Výbor Společnosti ke dni zrušení Společnosti je povinen vypracovat mimořádnou zprávu o hospodaření Společnosti a přehled majetku Společnosti.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1) Každý člen Společnosti má právo uplatnit své návrhy, podněty a připomínky k činnosti výboru, a to buď písemně, elektronicky na webových stránkách Společnosti nebo při konferenci či odborných setkáních Společnosti.


2) Výbor je povinen se takovými návrhy odpovědně zabývat na jednáních výboru Společnosti
a výstupy z nich zveřejní na webových stránkách Společnosti a informuje členy Společnosti na členských schůzích.

 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí Společnosti dne 11. 10. 2014.